Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Spirit4Feet

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen  Spirit4Feet  en een klant waarop Spirit4Feet deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten

Spirit4Feet zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakvrouwschap uitvoeren.

3. Afspraken

Juist omdat ik zoveel zorg en aandacht aan u en de behandelingen besteed, verzoek ik  u vriendelijk bij verhindering de gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Spirit4Feet 100% honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Spirit4Feet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Spirit4Feet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Spirit4Feet vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten direct te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet vóór de eerste behandeling Spirit4Feet  van alle gegevens, welke voor Spirit4Feet relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening. Spirit4Feet neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Spirit4Feet zal gegevens van de klant gebruiken binnen de eigen praktijk.  Uitsluitend met instemming van de klant kan Spirit4Feet behandelgegevens ter beschikking stellen aan de huisarts of medisch specialist indien van toepassing. Eigen persoons- en behandelgegevens zijn ten allen tijden in te zien door de klant.

6. Geheimhouding

Spirit4Feet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,  Spirit4Feet verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Spirit4Feet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Spirit4Feet  is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Spirit4Feet is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Spirit4Feet . Spirit4Feet  moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

12. Gedrag

De klant behoort zich in de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen.

Indien een klant, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Spirit4Feet het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Spirit4Feet en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Share